Predlagan dnevni red:

1.                  Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2.                  Potrditev zapisnika Rednega letnega zbora članov 2019

3.                  Imenovanje delovnega predsednika

4.                  Imenovanje kandidacijske in volilne komisije

5.                  Sprejem letnega poročila o delu za 2019/2020

6.                  Volitve organov DŠB

7.                  Volitve svetnika v Svet ŠOLS in v Svet Zveze ŠKIS

8.                  Sprejem delovnega programa društva za 2020/2021

9.                  Razno

 

Kandidacijski obrazec lahko prevzameš v času uradnih ur na Brežiški info točki oz. BIT-u (Cesta prvih borcev 44 v Brežicah).

Mesta, za katera lahko kandidiraš:

UPRAVNI ODBOR:

-          Predsednik

-          Tajnik

-          Blagajnik

-          Predstavnik sekcije za kulturo

-          Predstavnik sekcije za socialo in izobraževanje

-          Predstavnik sekcije za šport

-          Predstavnik dijaške sekcije

NADZORNI ODBOR:

-          3 člani

ČASTNO RAZSODIŠČE:

-          3 člani

SVETNIK Sveta ŠOLS:

-          1 član

SVETNIK Sveta Zveze ŠKIS:

- 1 član

Priloga kandidatov za upravni odbor: - kratek življenjepis in opis dosedanjega dela v Društvu študentov Brežice - originalno potrdilo o vpisu v tekoče šolsko leto

Ostali: - redno članstvo (potrdilo o vpisu 2020/2021)

 

V skladu z 81. členom Študentske ustave RS lahko kandidira in voli v eno od razpisanih mest za organe Društva študentov Brežice vsak član s statusom študenta s stalnim prebivališčem v UE Brežice, razen za predstavnika dijakov, za katerega lahko kandidira in voli vsak član s statusom dijaka s stalnim prebivališčem v UE Brežice.

Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež društva najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo).

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo članske številke, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Rok oddaje (ne velja za kandidaturo svetnika v Svet ŠOLS): v času uradnih ur, najkasneje do četrtka, 12. 11. 2020, na Brežiški info točki (BIT, poleg kavarne Vrtnica) ali priporočeno po pošti na naslov Pod obzidjem 1.

 

Po tem datumu vlaganje kandidatur ni več mogoče.

Lep pozdrav

Valentina Vegelj Strašek, predsednica Društva študentov Brežice