Štipendije

KOMU SO NAMENJENE ŠTIPENDIJE?

 • Vajencem v dualnem sistemu poklicnega izobraževanja;
 • dijakom srednjih šol,
 • študentom višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, če se izobražujejo po dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo.
   

KAKŠNE SO OBVEZNOSTI REPUBLIŠKEGA ALI ZOISOVEGA ŠTIPENDISTA?

Pravica do štipendije se dodeljuje z namenom, da štipendist uspešno zaključi šolanje. Če štipendist ne konča šolanja, je dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni dokončal. Prav tako mora vrniti štipendijo štipendist, ki štipendijo pridobi na podlagi neresničnih podatkov ter štipendist, ki ne sporoči sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev pravice do štipendije.

Na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov si lahko zainteresirani ogledajo razpis za kadrovske, republiške in Zoisove štipendije ter predpise s področja štipendiranja. S pomočjo objavljenega programa lahko ugotovijo ali bi bili na podlagi materialnega pogoja (cenzusa) upravičeni do republiške štipendije.

 

Kratki opisi štipendij:

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Organizacije in podjetja oziroma delodajalci v skladu s svojimi kadrovskimi potrebami razpisujejo in podeljuje kadrovske štipendije. Z dodelitvijo štipendije za šolanje praviloma zagotovijo tudi zaposlitev po končanem šolanju.

REPUBLIŠKE ŠTIPENDIJE

So oblika državne pomoči tistim, ki bi se zaradi izredno slabih materialnih razmer ne odločali za šolanje.Razpis republiških štipendij objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Zoisove štipendije se podeljujejo od leta 1986 z namenom dvigovanja izobrazbene ravni najsposobnejšega dela mladih. S tem uresničujemo dva cilja: zagotoviti visoko izobražene kadre glede na pričakovane gospodarske, znanstveno-tehnološke, kulturne in širše družbene potrebe države in omogočiti nadarjenim, da v polni meri razvijejo svoje nadpovprečne intelektualne in umetniške potenciale. Od 2008/2009 dalje Zoisovo štipendiranje na podlagi Zakona o štipendiranju (ZŠtip), sprejetega julija 2007.

Za dodelitev Zoisove štipendije za nadarjene so lahko predlagani vajenci in dijaki, študentje višjih strokovnih šol ter študentje visokošolskih zavodov, če:

 • so dosegli učenci, vajenci in dijaki najmanj povprečno oceno 4,1, študenti pa najmanj povprečno oceno 8,5;
 • izkazujejo intelektualno ali umetniško nadarjenost;
 • so med 5 % najboljših učencev/dijakov/študentov.

Pravice do Zoisove štipendije ne more uveljaviti kandidat, ki:

 • je v delovnem razmerju ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje;
 • je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije;
 • je lastnik ali solastnik gospodarske družbe;
 • prejema drugo štipendijo ali je pridobil posojilo za študij;
 • je pridobil finančno ali materialno pomoč za šolanje iz javnih ali zasebnih virov najmanj v višini enoletnega zneska osnovne Zoisove štipendije.

Zadnji dve alineji ne veljata za kandidata, ki se namerava izobraževati v tujini.

POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA

Regionalna razvojna agencija Posavje izvaja aktivnosti v projektu Posavska štipendijska shema in v sodelovanju z Občino Brežice, Občino Krško in Občino Sevnica ter podjetij iz vseh treh občin, objavi razpis kadrovskih štipendij ter štipendije za nadarjene s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. Poleg teh podelijo štipendije tudi dosedanjim štipendistom Posavske štipendijske sheme, v kolikor so izpolnili pogoje za pridobitev štipendije.

ŠTIPENDIJE FUNDACIJ

Štipendije različnih fundacij in skladov so zasebne ali pa jih ustanavljajo tudi državne inštitucije. Namen teh fundacij je predvsem štipendirati bistre učence, kriteriji podeljevanja pa so različni: od socialnih, regionalnih do političnih.

Naj naštejemo nekaj fundacij: Fundacija akademika dr. Antona Trstenjaka, Fundacija Ana, Ustanova Primorska znanstvena fundacija, Slovenska znanstvena fundacija, Izobraževalna fundacija Pomurja, Fundacija Ajda pri Kmečki družbi, Študijski razvojni sklad Ekonomske fakultete, Sklad dr. Franca Munde . Praviloma so tudi razpisi teh fundacij objavljeni v časopisju ali na internetu.

Stopite v stik

DŠB
Cesta prvih borcev 44
8250 Brežice
07 49 64 342 - BIT
/
info@drustvo-dsb.si
drustvo-dsb.si

Uradni podatki

Društvo študentov Brežice
Pod obzidjem 1 (Info točka BIT se nahaja na: Cesta prvih borcev 44)
8250 Brežice
Slovenija
ID za DDV: 72959070 (nismo davčni zavezanci)
IBAN: SI56 6100 0002 7792 884 (DH d.d.)

Sledite nam

Certifikati

Društvo študentov Brežice

Modri

Cert ID: 0013/00013

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Društvo študentov Brežice
Matična številka: 5888417000